<span>The Judicial Offices (Sitting in Retirement – Prescribed Offices and Descriptions) (Wales) Regulations 2023</span> / <span>Rheoliadau Swyddi Barnwrol (Eistedd mewn Ymddeoliad – Swyddi Rhagnodedig a’u Disgrifiadau) (Cymru) 2023</span>

These Regulations are made in exercise of the powers conferred by section 124(3) and (4)(e) and 129(1)(b) of the Public Service Pensions and Judicial Offices Act 2022 in order to prescribe offices held by persons eligible to be appointed to a sitting in retirement office. These Regulations only apply to sitting in retirement offices where the appointing authority is the President of Welsh Tribunals. Gwneir y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 124(3) a (4)(e) a 129(1)(b) o Ddeddf Pensiynau’r Gwasanaethau Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol 2022 er mwyn rhagnodi swyddi a ddelir gan bersonau sy’n gymwys i’w penodi i swydd eistedd mewn ymddeoliad. Dim ond i swyddi eistedd mewn ymddeoliad pan mai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yw’r awdurdod penodi y mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys.

These Regulations are made in exercise of the powers conferred by section 124(3) and (4)(e) and 129(1)(b) of the Public Service Pensions and Judicial Offices Act 2022 in order to prescribe offices held by persons eligible to be appointed to a sitting in retirement office. These Regulations only apply to sitting in retirement offices where the appointing authority is the President of Welsh Tribunals.

Gwneir y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 124(3) a (4)(e) a 129(1)(b) o Ddeddf Pensiynau’r Gwasanaethau Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol 2022 er mwyn rhagnodi swyddi a ddelir gan bersonau sy’n gymwys i’w penodi i swydd eistedd mewn ymddeoliad. Dim ond i swyddi eistedd mewn ymddeoliad pan mai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yw’r awdurdod penodi y mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys.